@article{zhou2023beta,
  title={Beta Diffusion},
  author={Zhou, Mingyuan and Chen, Tianqi and Wang, Zhendong and Zheng, Huangjie},
  journal={arXiv preprint arXiv:2309.07867},
  year={2023}
}