@article{zheng2022truncated,
  title={Truncated Diffusion Probabilistic Models},
  author={Zheng, Huangjie and He, Pengcheng and Chen, Weizhu and Zhou, Mingyuan},
  journal={arXiv preprint arXiv:2202.09671},
  year={2022}
}