@article{wang2022diffusion,
  title={Diffusion-GAN: Training GANs with Diffusion},
  author={Wang, Zhendong and Zheng, Huangjie and He, Pengcheng and Chen, Weizhu and Zhou, Mingyuan},
  journal={arXiv preprint arXiv:2206.02262},
  year={2022}
}