@article{zheng2021contrastive,
  title={Contrastive Conditional Transport for Representation Learning}, 
  author={Huangjie Zheng and Xu Chen and Jiangchao Yao and Hongxia Yang and Chunyuan Li and Ya Zhang and Hao Zhang and Ivor Tsang and Jingren Zhou and Mingyuan Zhou},
  journal={arXiv preprint arXiv:2105.03746},
  year={2021}
}